-- --
 
Bet Hoven
1565.10
25.18%
Sugar.Ray
1388.20
9.29%
Don Corleone
1138.15
7.12%
Coach
557.25
4.66%
 total +\-
total yield
4648.70
9.47%

Ooi iYoii oio a?ieaeo?ouiaiio oeaiaUeio ia oi eyeeuia ?io ?nieaeune?a a?ioaeYoiaoa ?iaiooaenee?i aa?iui, ieieecn?ecea oi eai?eiiUoi. C AeioaYioioo ?io an?oeaoae ooi iUoe oio eoee?ia, ooi ioaYoani Oai Ieeuea oio I?Une oco Nao??ia ia 2-0 eae ooYoecea ?nuoaee?onea (;;;) aea aayoanc aeaai?ee? ?niieU, ai? c I?eai i?ecoa 2-1 ooi oYeio oio aa?ia oci Nuia. Oci ?aea ?na, c Oeinaio?ia a?eenaoiyoa 2-0 ooc Aanuia oco EeYai eae eaeeooiyoa aaeUoini oii aa?ia oio Oai O?ni, aiaooae??iioao oi aeoeo?nei aea oa ?nieneiaoeeU oio OoUi?eiio Eeae, ai? c Eioan aiaaa??ecea eou?aec 2-2 ooi EUeeane ia oci oi?ee? iiUaa. Aioo?uoeae? i?ec ?Yoo?a ooci AYiiaa c o?iaeaaoiYic EYooa, iee?ioao 3-1 oci a?iaicoaooee? Oai?iounea, ai? c a??oco o?iaeaaoiYic Onaa??i a?eenUocoa 2-1 oco IoioeiY?a. OYeio, c EUooei, a?eenUocoa 1-0 oco ?Unia, c Aoeiee ?Ynaoa a?u oci Yana oco Ai?iee ia 2-1, ai? OeYia eae Eeaunii aiaaa??eceai eou?aeao ?un?o oYniaoa.
 
Oci Uiaoc aoa?naoc oui ?nuoaeeciUoui oui ayi oaeaooa?ui ao?i a?u oc AeioaYioioo eae oci a?iiii? oioo ooc aayoanc oci oaeaooa?a aeao?a I?eai a?a?ocoa i a?an?uiaiio ?nueo?ionauo oco Eoae?ao eae eo?onuo Uianao oui nioiiYne, O?eaei I?aneiooeuie, iaoU oeo a?ieaeyoaeo ?io oYnioi oioo eeyiiioao oco AcnaeUo Eon?ao eae eon?uo oii EioooeUii Iuo?e uo aaeaoUeioo oio oeaiaUeio aea oi oo?oeii aa?iui eae oii ineoiu aeaeoco?i ?io oaeai??ae oc aaeoiiee? ??na.

A?aeoiyia oci a?eoonio? oui ayi ?nuoaeeciUoui ?io iao ai?eioi. Iii??u ?uo a?iae iaeUeani oe ooiYac. Aanae?eaia ia a?iaooa eyiaoa oco aaee?ao, a?euoa o?aoeeU.

I ?n?ci ?nuaanio oco eoaeee?o ?iaiooaenee?o iiio?iia?ao, OnUiei EanUni, ?io ?anaeo?ecea ooeo an?Yo oco ?anaoiYico aaaiiUaao iaoU oc aciio?aooc oui oceaouiee?i a?eeieiuie?i iae?i oco iiio?iia?ao ia aien??ioo oco AeioaYioioo, ?anaeo?neoa ?niouneiu oi ?nuoUeecia ?io eaoYeocoa c iiUaa oio Oin?ii oci Eoneae?. C oa?ui oaea?uoa eae ooii ?nuoaeeco? a?iiai?ecea Yiao ?niouneiuo o?oeio, ouieoa ao?iiioao ia aiiicea? ?uo c aoa?naoc o?oeio a?u oioo i?eaieiiYne a?iae ?iey ?eeai?.

 Ie Ynaoiao eae ie a?ieaeyoaeo ooc aaeoiiee? ??na ooia???iioae. Oyiouia ia ?ecnioin?ao, inaouo a?iae i e?iaoiio oi a?uiaii ?nuoUeecia ?io a?iae ?nianaiiaoeoiYii ia iaeei?oae ooeo 27 Aoaiyooio ia ici a?iae oa eYoc ia an??oae iun?oana a?u oci 1c Ieouan?io. Aai a?ieea?aoae iUeeooa ia o?Uniae eae ia?uoc oui iiUaui oco Serie A a?u 20 oa 18, ?nieaeiYiio ia oaeae?oae aaea?nuo c oa?ui.
 
I O?eaieio?o?e I?iooui ?aniooeUoocea oi OUaaaoi ieeaeieae?o ai??eii oui eoaeee?i an??i, ie i?i?ao anaoiiyi eaoaaaae?ao aea oi eyeeuia ?io ?eaa?a aneaoiyo aeaeocoYo eae ?nieaeune?a a?ioaeYoiaoa ?iaiooaenee?i aa?iui. C aeoaaaae?a oio Oin?ii aiaei?iuoa uoe aiYoaoa aea ?aneoouoani a?u ayi ?nao oii oaniaoioyeaea oco AeioaYioioo o?aoeeU ia oci o?ueaoc eae ?uo ??na eaoUeaoc a?u oii ?a?eoc, i i?i?io a?iae i ?ei aeneai?ecnuiYiio aeiee??an ooii euoii.

    C acnaeU eon?a a?iae i?a a?u oeo oYooaneo einooa?ao iiUaao oco Eoae?ao, ooaeY?c oui i?i?ui an?oeiioae ooi oou?aooni oco Ynaoiao aea aaeeciaoeeu ooiaoaeneoiu eae aeecoee? a?Uoc, aoiy c ooaeaeneiYic o?ueaoc Y?ae aiaee?ea? oeo oaeaooa?ao ciYnao oa Yia a?u oa iaaaeyoana oeUiaaea aea oi ?iauooaeni. ?Uiouo, ie Ynaoiao oui eoaeee?i an??i aai iacaiyi a?ana?ocoa ooci a?aaaae?a eaocaine?i ee aooYo ie Ynaoiao aai ooiaYiioae a?ana?ocoa ia oeo anuo?oaeo, ooeo i?i?ao ee?ecea i/ a?aio?oae i oaniaoioyeaeao oco Aeiyaa.

    Ai??ae ia ociaeuea? uoe, aeouo a?u oeo aiaen?oaeo ooi Oin?ii, c aeoaaaae?a oco ?Unia aeaiUaae Ynaoia aea onaeo eaoi?eioo oco ?ueco, aea oioo i?i?ioo o?Un?ae c o?io?oea uoe Y?ioi aea?nUiae aaee?iaoa o?aoeeU ia oi ooi??cia. AeeaooeeYo ?caYo aiaei?iuoai uoe ooci o?ueaoc ai?eYeiioae oYooaneo ?a?eoao oco AeioaYioioo. Oa eoaeeeU IIA aeaoo??iioi oci o?ueaoc uoe c Ynaoia ooci ?Unia aiaY?aoae ia ooiaYaoae ia oii I?iooui, i i?i?io iaoaeuieoa ooc AeioaYioioo a?u oioo ?aniYiooe oi 2001.
 
OA: ?oao iYnao oi editorial ea a?ao?iea? oi oeUiaaei ooci Eoae?a ea iao ooiiaayioi ouoianao?ao oco GiorgiaPalmas. O?iiii?…


Argentinos Jrs-Colon S.F

 
bookbuster.net © 2005 - All rigths reserved - - Design & development by
    bookbuster   English